Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY URČENÉ KUPUJÚCIM

 spoločnosti Multigrafika s.r.o. so sídlom Rajecká 13, 821 07 Bratislava
identifikačné číslo: 35684798, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10490/B

 

Názov: Goldpress SK, grafické štúdio spoločnosti Multigrafika s.r.o.
Názov e-shopu: originalneoznamenia.sk, tlacoznamenia.sk, goldpress.sk
Sídlo: Rajecká 13, 821 07 Bratislava
Zákazková kancelária: Rajecká 5, 821 07 Bratislava
IČO: 35684798
DIČ: 2020876627
IČ DPH: SK2020876627
Zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10490/B
Peňažný ústav: Prima Banka
Bankové spojenie: 4000761406/3100
IBAN: SK21 3100 0000 0040 0076 1406

Prevádzková doba: PO – PIA od 8.30 – 17.00 hod
Otváracia doba zákazkovej kancelárie: PO – PIA od 14.00 – 17.00 hod (po telefonickej dohode možný aj iný termín) SO a NE zatvorené

Poštová adresa: Multigrafika s.r.o., Rajecká 13, 821 07 Bratislava
Adresa elektronickej pošty: info@multigrafika.eu,

Informácie o tlači a výrobe svadobných tlačovín na strane dodávateľa, o obchode a marketingu a fakturácii, Vám radi poskytneme na telefónnych číslach: +421 903 821 613,  + 421 2 45 249 038.

 

1. ÚVODNÉ USTAVOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Multigrafika so sídlom Rajecká 13, 821 07 Bratislava, identifikačné číslo: 35684798, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 10490/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), a to na základe on-line objednávok tovaru prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho. Internetové obchody sú predávajúcim prevádzkované na internetových adresách www.originalneoznamenia.sk, www.goldpress.sk, www.tlacoznamenia.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“), a v iných uzavretých obchodných prípadoch (riadna dodávka tovaru a následná fakturácia). Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar u predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti, jedná sa o spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“). Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar u predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti, jedná sa o podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“). Pokiaľ je zákazníkom právnická osoba alebo pokiaľ zákazník uvedie pri kúpe tovaru svoje identifikačné číslo, považuje sa pre účely kúpnej zmluvy vždy za podnikateľa.

2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho umiestnených na adresách www.tlacoznamenia.sk, www.goldpress.sk, www.originalneoznamenia.sk (každá z týchto adries ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluvy a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak nebude s predávajúcim v konkrétnom prípade dohodnuté inak, možno kúpnu zmluvu uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho realizovanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „zákaznícky účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Kupujúci berie na vedomie, že ním uvedené údaje v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Za predpokladu, že kupujúci (aj v nedbanlivosti) umožní využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám, je viazaný všetkými právnymi úkonmi uskutočnenými týmito tretími osobami voči predávajúcemu prostredníctvom tohto jeho účtu.

5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to predovšetkým v prípadoch, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúce, popr. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam „hotového“ tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj (tj. v rámci uvedenej ceny nie je možné tovar upraviť podľa požiadaviek kupujúceho“) – (ďalej len „tovar bez tlače“), zoznam tovaru, ktorý predávajúci vyrába kupujúcemu na zákazku (ďalej len „tovar s potlačou“) a zoznam setov tovarov (tj. tovarov, ktoré je možné zakúpiť v súbore). Set tovaru môže byť tvorený ako tovarom s potlačou, tak aj bez potlače. U každého tovaru je uvedená kúpna cena jedného kusu, balenia. Ceny ponúkaného tovaru, sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru nezahŕňa náklady za doručenie tovaru kupujúcemu. K tovaru s potlačou sú predávajúcim účtované ďalšie poplatky, ktoré sú bližšie popísané na webových stránkach predávajúceho. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webových rozhraniach obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť, či odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom, písomne či telefonicky).

6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty (=emailovú adresu) kupujúceho.

7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

9. Pri tovare vyrábanom kupujúcim na zákazku (tj. pri tovare s potlačou) je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho vopred primeranú zálohu.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

2. Okrem kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež následné náklady s balením a dodaním tovaru, určené podľa cenníku predávajúceho zverejneného na hore uvedených webových stránkach predávajúceho. Tovar môže byť kupujúcemu doručený prostredníctvom poskytovateľa poštových či zásielkových služieb, prípadne si ich kupujúci môže vyzdvihnúť na prevádzke predávajúceho. Adresa prevádzky predávajúceho je zverejnená na webovom rozhraní obchodu. Pokiaľ si kupujúci zvolí úhradu kúpnej ceny bezhotovostne vopred na účet predávajúceho, je povinný uhradiť poštovné a balné vopred spolu s kúpnou cenou. Ak nie je ďalej uvedené výslovne niečo iné, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade, že si kupujúci vyberie platbu vopred, je kúpna cena splatná formou bezhotovostnej platby do 1 pracovného dňa od obdržania faktúry. Tovar je odoslaný spravidla:

Najdlhšie je tovar odosielaný do 14 dní od hore uvedených termínov, ak nie je na hlavnej stránke webových stránok predávajúceho uvedené inak – napríklad v prípade celofiremnej dovolenky. Objednávky sú predávajúcim vybavované predaním tovaru proti hotovostnej úhrade alebo zaslané na dobierku. Kupujúci berie na vedomie, že mu predávajúci nie je povinný vydať tovar predtým, než kupujúci v plnej výške uhradí kúpnu cenu tovaru vrátane všetkých poplatkov.

4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu, splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Za predpokladu, že kupujúci neuvedie variabilný symbol platby alebo ho uvedie nesprávne, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci nezistí, že kúpna cena bola kupujúcim uhradená.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možno vzájomne kombinovať.

7. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, môže predávajúci zaslať kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho priloží k zásielke v papierovej forme.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ustanovenie tohto článku je určené výhradne pre kupujúceho – spotrebiteľa. Kupujúci podnikateľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku.

2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §.......... (ďalej len „občiansky zákonník“), (tj. predovšetkým pri tovare s potlačou). Zrušenie objednávky s tlačou a odstúpenie od zmluvy možno do doby zahájenia prvých grafických prác. Prvé grafické práce sú zahájené po obdržaní záväznej objednávky.

3. Ak sa nejedná o prípad uvedení v čl. 5.2 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § ......... právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu predávajúceho: Multigrafika s.r.o., Rajecká 13, 821 07 Bratislava. Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy využiť priložený vzorový formulár.

4. V prípade odstúpenia do zmluvy podľa čl. 5.3 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu odovzdaný alebo preukázateľne odoslaný do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku odstúpenia od zmluvy hradí kupujúci. To platí aj v prípade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený prostredníctvom poštovej cesty.

5. Predávajúci je oprávnený uskutočniť preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zisťovania, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania ponúkaného predávajúcim, a to do štrnástich (14) dní nasledujúcich po dni, kedy bol predávajúcemu doručený vrátený tovar. Predávajúci bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete nie je oprávnený vracať kupujúcemu peňažné prostriedky, pokiaľ tovar neobdrží. Pokiaľ kupujúci výslovne nevyjadrí, že požaduje vrátenie peňažných prostriedkov rovnakým spôsobom, akým predávajúci tieto prostriedky obdržal, má sa za to, že súhlasí so spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov formou bezhotovostného prevodu na bankový účet určený kupujúcim alebo v hotovosti v prípade osobného vrátenia tovaru kupujúcim. Pokiaľ bola kúpna cena kupujúcim hradená bezhotovostným prevodom z bankového účtu, bude navrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná.

7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pohľadávka z titulu náhrady škody voči kupujúcemu je splatná v deň nasledujúci, kedy predávajúci zistil, že vrátený tovar vykazuje poškodenie. Zápočet pohľadáviek podľa tohto odstavca predávajúci prevedie formou emailu zaslaného na emailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte kupujúceho, či písomne na adresu kupujúceho uvedenú taktiež v tomto zákazníkom účte.

8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade jeho odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku nesie náklady spojené s navrátením tovaru, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovnou cestou.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je iný spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,17 Eur/deň alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete, je však kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o doručenie tovaru kupujúcemu (predovšetkým poštovné a balné) a ďalej náklady spojené s vrátením kúpnej ceny kupujúcemu, pokiaľ došlo k úhrade vopred.

3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci je oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu nákladov za opakované doručovanie tovaru vopred – tj. pred opätovným odoslaním zásielky.

4. Pri prevzatí tovaru do prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akejkoľvek chyby toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia narušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dokladu o prevzatí od prepravcu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

5. Expedičné náklady dodávateľ fakturuje k celkovej cene zákazky. Vychádza pritom z platného cenníku Slovenskej pošty alebo iného, v objednávke zvoleného dopravcu. Zásielky Slovenskou poštou dodávateľ zasiela ako tzv. „Balík na adresu“, ktorý je podľa obchodných podmienok prepravcu doručovaný spravidla do 2 pracovných dni po podaní, nie však neskôr ako 7 dní odo dňa podania. Pokiaľ si kupujúci zvolí iného prepravcu z ponuky, potom sa doba doručenia i cena prepravy odvíjajú od daných prepravných podmienok vybraného prepravcu. V expedičných nákladoch je už zahrnutá cena balného vo výške 0,60 Eur s DPH.

 

7. Zodpovednosť za vady

1. Reklamácia – právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť u zmlúv, kde sa jedná o tovar osobnej povahy.

Zrušenie objednávky s tlačou a odstúpenie od zmluvy je možno do doby zahájenia prvých grafických prác.

Prvé grafické práce sú zahájené po obdržaní záväznej objednávky.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak vykoná písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje a popis závady doložený fotografiami.

Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie.

Reklamácie prijíma na strane dodávateľa pani Alena Hamarová, e-mailom na adresu info@multigrafika.eu alebo telefonicky na číslach: +421 903 821 613, +421 2 45 249 038. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave a vybavení reklamácie e-mailovou správou alebo telefonicky.

2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru (vrátane poštovného a balného).

2. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostaných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa.

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využívania webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, názov firmy (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia zákazníckeho účtu a na účely zasielania informácií o obchodných oznámení kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, na svojom zákazníckom účte, pri objednávke realizovanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informáciu podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu  neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.

 

10. Spory medzi predávajúcim a kupujúcim

Pokiaľ medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

 

11. Ustanovenia o cenách a produktoch

1. Informácie o cenách svadobného oznámenia a menu

Ceny produktov sú uvedené pri každom výrobku s možnosťou kalkulácie v požadovanom množstve a zvolenej technológií tlače.

Pri zmenách ako sú napríklad zmena stuhy, zmena papiera, jeho farby a ďalších úprav podľa želania zákazníka, je cena kalkulovaná individuálne.

Ku každej zákazke s tlačou sa pripočítava štandardná cena prípravy tlače. Ta zahŕňa grafickú sadzbu, mailovú korešpondenciu s korektúrami, nastavenie technológií. Zmena ceny prípravy tlače môže nastať v prípade požiadaviek na použitie viacerých technológií potlače.

V cene prípravy tlače sú započítané maximálne 3 korektúry. Za každú ďalšiu korektúru, nespôsobenú dodávateľom, bude účtovaný paušálny poplatok 2,35 Eur s DPH.

Štandardná cena prípravy tlače oznámenia a menu predstavuje 20,06 Eur s DPH. Pri dodaní vlastnej sadzby, do ktorej nie je nutné zasahovať, sa z celkovej prípravy tlače odpočíta jednorázovo 8,06 Eur s DPH. Zhodnotenie vhodnosti dodanej sadzby je na strane dodávateľa.

Svadobné oznámenie s tlačou je obmedzené minimálnym množstvom 15 ks.

V prípade potlače razbou fóliou (zlatotlač) – farby č. 91-95 je účtovaná výroba štočku. Pre cenu je rozhodujúca jeho veľkosť.

Niektoré oznámenia majú na prednej strane mená snúbencov, dátum svadby, monogramy tlačené razbou alebo inak špeciálne spracovanú titulnú stranu a za toto spracovanie je účtovaná tzv. príprava tlače titulnej strany/štočok. V prípade kombinácie viacerých technológií sa cena vypočítava individuálne. Pokiaľ sa text nezmesti do daného formátu vybraného produktu, dodávateľ cenu podľa dohody s odberateľom navýši.

Pri dotlači, už skôr uskutočnenej zákazky, účtuje dodávateľ prípravu tlače vo výške 50 % pôvodnej ceny prípravy tlače.

2. Informácie o cenách pozvánok

Pozvánky k svadobnému stolu nie sú obmedzené počtom. Sú dodávané bez tlače aj s tlačou. Pri potlači pozvánok iným textom, ako je štandardný text uvedený v ponuke objednávky (Srdečne Vás pozývame k svadobnému stolu.), pripočítavame paušálnu cenu prípravy 13,51 Eur s DPH. Pri niektorých pozvánkach je pripočítavaná cena za špecifické úkony, ktorú zistíte v kalkulácii.

3. Informácie o cenách menoviek

Menovky na svadobný stôl je možné objednať bez tlače aj s tlačou. Minimálne množstvo nie je stanovené. Potlač menoviek je možné realizovať iba digitálnou tlačou (nie je možné využívať razbu fóliou ). K cene s tlačou sa pripočítava paušálna cena prípravy grafickej sadzby menoviek 15,56 Eur s DPH. Pri niektorých menovkách je pripočítavaná cena za špecifické úkony, ktorú zistíte v kalkulácii.

4. Informácie o kompletizácii produktov

Svadobné oznámenia, menu, pozvánky, menovky, sú dodávané štandardne neskompletizované, tj. v rozloženom stave. Kompletizáciu realizujeme na vyžiadanie kupujúceho. Za kompletizáciu predávajúci účtuje 0,24 Eur/ks vrátane DPH. Výnimku tvoria tlačoviny doplnené o stuhy a spony. Tie sú už z výroby automaticky skompletizované a cena za ich kompletizáciu je zahrnutá v cene produktu.

Krabičky, košíčky dodávame v rozloženom stave.

5. Obálky

Obálky klasické, biele sú dodávané ku všetkým druhom svadobných oznámení zdarma. V prípade, že si kupujúci vyberie obálku v dizajne svadobného oznámenia, vtedy je dodané požadované množstvo bez klasických obálok. V prípade výberu dizajnových obálok iba v čiastočnom počte, je do plného počtu doplnené klasickými obálkami.

Obálky v dizajne oznámenia majú svoju cenu, ktorá je uvedená pri produkte. Upozorňujeme, že obálky k svadobnému oznámeniu neštandardných rozmerov (120 x 195 mm, 160 x 160 mm, 148 x 148 mm a 140 x 140 mm) väčšinou nie je možné zakúpiť v maloobchodnej predajnej sieti. Obálky sa nepotláčajú menami ani adresami.

6. Etikety

Etikety na fľašu sú vyrobené z bielej syntetickej samolepky. K cene etikety s tlačou sa pripočítava paušálna cena prípravy tlače 11,58 Eur s DPH. V prípade potlače razbou fóliou (zlatotlač) – farby č. 91-95 je účtovaná výroba štočku. Pre cenu je rozhodujúca jeho veľkosť.

7. Vyhradzujeme si právo na drobné odchýlky, ako je napr. zmena materiálu alebo farebnosti produktov.

 

12. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohadujú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu.

4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (pdf)

Copyright 2024 Goldpress s.r.o. All rights reserved | Keloc NET